ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Human Rights Declaration - AHRD)

ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Human Rights Declaration - AHRD)

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ก.ค. 2556

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 4,514 view

เอกสารประกอบ

asean-media-center-20130614-163951-210860.pdf