ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Human Rights Declaration - AHRD)

ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Human Rights Declaration - AHRD)

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ก.ค. 2556

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 ก.ค. 2556

| 2,353 view

เอกสารประกอบ

asean-media-center-20130614-163951-210860.pdf