ASEAN Foundation ประกาศรับสมัครผู้ดำรงตำแหน่ง Executive Director

ASEAN Foundation ประกาศรับสมัครผู้ดำรงตำแหน่ง Executive Director

วันที่นำเข้าข้อมูล 10 มี.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 24 พ.ย. 2565

| 725 view

มูลนิธิอาเซียน หรือ ASEAN Foundation ประกาศรับสมัครผู้ดำรงตำแหน่ง Executive Director ประจำการที่กรุงจาการ์ตา มีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี (เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 17 มกราคม 2566) โดยมีรายละเอียดโดยสังเขป ดังนี้

  1. หน้าที่

    1.1 รับผิดชอบการพัฒนาและดำเนินการตามแผนงานระยะสั้นและระยะยาวขององค์กร

    1.2 รับผิดชอบงานบริหารและการดำเนินงานขององค์กร ซึ่งรวมถึงนโยบาย การเงิน และลูกจ้าง

    1.3 มีบทบาทสำคัญในการแสวงหาแหล่งเงินทุนขององค์กร รวมถึงสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับภายนอก ทั้งนี้  Executive Director จะต้องรายงานต่อ Board of Trustees ของ ASEAN Foundation

  1. คุณสมบัติ

    2.1 มีสัญชาติของ ปท.สมาชิกอาเซียน

    2.2 จบการศึกษาจากสถาบันที่มีชื่อเสียง โดยเฉพาะในสาขาบริหารธุรกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ นโยบายสาธารณะ การพัฒนาระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือ ทรัพยากรมนุษย์

    2.3 มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 10 ปี โดยจะต้องเป็นการทำงานในระดับผู้บริหารอย่างน้อย 5 ปี ในองค์กรขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ และประสบการณ์ด้านการจัดทำงบประมาณ และการบริหารและวางแผนด้านการเงิน

    2..4 มีทักษะในการระดมทุนและการเขียนข้อเสนอโครงการ รวมถึงทักษะในการขยายเครือข่ายผู้บริจาคและองค์กรหุ้นส่วน และทักษะด้านการเจรจากับหุ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง

    2.5 มีความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นของอาเซียนในระดับดีเลิศ และมีทักษะในการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกับรัฐบาลของ ประเทศสมาชิกอาเซียนและคู่เจรจา องค์กรระหว่างประเทศ รวมถึงภาคส่วนอื่น ๆ เช่น มูลนิธิและองค์กรภาคประชาสังคม

โดยผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับเงินเดือนจำนวน 6,000 ดอลลาร์สหรัฐ รวมทั้งสิทธิประโยชน์อื่น ๆ เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของบุตร

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://bit.ly/3KiQYZJ และส่งใบสมัครที่กรอกแล้วพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยัง [email protected] ภายในวันที่ 11 เมษายน 2565

เอกสารประกอบ

Vacancy_Annoucement_for_the_Post_of_Executive_Director.pdf