3,612 view
1. นางพันทิพา เอี่ยมสุทธา เอกะโรหิต
เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน
 
2. นายปิยะพงษ์ นันต์ธนะ
อัครราชทูต / รองผู้แทนถาวรฯ

3. นายปรินทร อภิญญานันท์
อัครราชทูตที่ปรึกษา
 
4. นางสาวฤทัยชนก จริงจิตร
อัครราชทูตที่ปรึกษา (AEC)
 
5. นางสาวจุฑาธัช จันทรพงศ์
ที่ปรึกษา
 
6. นางณัชชา จิราพันธุ์
เลขานุการเอก 
 
7. นางสาวมาติกา เติมผาติ
เลขานุการเอก (ASCC)

8. นายอภิภพ ภูลพิพัฒน์
เลขานุการโท
 
8. นางสาวณัฐวดี ศุภการ
เลขานุการโท