เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียนเข้าร่วมการประชุมหารือระหว่างคณะกรรมการผู้แทนถาวรประจำอาเซียนกับคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียนเข้าร่วมการประชุมหารือระหว่างคณะกรรมการผู้แทนถาวรประจำอาเซียนกับคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

วันที่นำเข้าข้อมูล 17 มี.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 17 มี.ค. 2566

| 391 view

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566 นางสาวอุรวดี ศรีภิรมย์ เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา ได้เข้าร่วมการประชุมหารือระหว่างคณะกรรมการผู้แทนถาวรประจำอาเซียนกับคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights: AICHR) ณ สำนักเลขาธิการอาเซียน โดยเอกอัครราชทูตฯ ชื่นชมบทบาทของ AICHR ในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค และสนับสนุนกิจกรรมของ AICHR ในมิติที่ส่งเสริมการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้เน้นย้ำความสำคัญของความร่วมมือระหว่าง AICHR กับคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก (ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children: ACWC) ในการคุ้มครองสิทธิสตรีและเด็กในอาเซียน โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง อาทิ สิทธิของผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำ ซึ่งไทยกำลังส่งเสริมความร่วมมือในกรอบ ACWC โดยหารือร่วมกับกลไกอาเซียนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องรวมถึง AICHR   

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ