เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน เข้าร่วมการประชุม ASEAN-Netherlands Development Partnership Committee ครั้งที่ 1

เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน เข้าร่วมการประชุม ASEAN-Netherlands Development Partnership Committee ครั้งที่ 1

วันที่นำเข้าข้อมูล 23 พ.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 23 พ.ค. 2567

| 140 view

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 นางพันทิพา เอี่ยมสุทธา เอกะโรหิต เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ได้เข้าร่วมการประชุม ASEAN-Netherlands Development Partnership Committee
ครั้งที่ 1 ณ สำนักเลขาธิการอาเซียน

เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรไทยฯ ได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับความร่วมมือในการขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาค ในฐานะที่ไทยเป็นผู้ประสานงานของอาเซียนด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งได้เสนอแนะแนวทางส่งเสริมความความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมระหว่างอาเซียนกับเนเธอร์แลนด์ โดยเน้นสาขาที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน อาทิ การพัฒนาที่ยั่งยืน การเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัล การขนส่งทางทะเล การบริหารจัดการน้ำ การเกษตรแม่นยำ อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และการแลกเปลี่ยนระดับประชาชน ซึ่งทั้งสองฝ่ายอาจพิจารณาบรรจุสาขาเหล่านี้ในแผนงานความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับเนเธอร์แลนด์ที่จะจัดทำขึ้นในปีนี้ 

อาเซียนและเนเธอร์แลนด์ได้จัดตั้งความเป็นหุ้นส่วนด้านการพัฒนาระหว่างกันเมื่อปี 2566 ทั้งนี้ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสัมพันธ์อาเซียน-เนเธอร์แลนด์ได้ที่ https://asean.org/netherlands/

 

ขอบคุณภาพจากสำนักเลขาธิการอาเซียน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ