ไทยเป็นประธานร่วมการประชุมความร่วมมืออาเซียน-ญี่ปุ่น (ASEAN-Japan Joint Cooperation Committee) ครั้งที่ 16

ไทยเป็นประธานร่วมการประชุมความร่วมมืออาเซียน-ญี่ปุ่น (ASEAN-Japan Joint Cooperation Committee) ครั้งที่ 16

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 มี.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 มี.ค. 2565

| 722 view

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 น.ส. อุรวดี ศรีภิรมย์ เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน เป็นประธานการประชุม ASEAN-Japan Joint Cooperation Committee ครั้งที่ 16 ร่วมกับนาย Akira Chiba เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำอาเซียน ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้บรรยายสรุปพัฒนาการของความร่วมมือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนในอาเซียน โดยเฉพาะการดำเนินงานของศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน การจัด High-Level Brainstorming Dialogue on Enhancing Complementarities between the ASEAN Community Vision 2025 and the UN 2030 Agenda for Sustainable Development (HLBD) ที่ไทยกับ UNESCAP ร่วมเป็นเจ้าภาพติดต่อกันมากว่า 5 ปี และในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้ผลักดันโมเดลเศรษฐกิจบีซีจีให้เป็นส่วนหนึ่งของ
แนวทางการฟื้นตัวภายหลังการระบาดของ COVID-19 โดยไทยจะจัดกิจกรรม ASEAN BCG Knowledge Sharing Series ตลอดทั้งปี และจะเชิญภาคีภายนอกอาเซียนร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับโมเดลเศรษฐกิจบีซีจีด้วย

ในการประชุมนี้ ทั้งสองฝ่ายต่างแสดงความสนใจที่จะร่วมกันเพิ่มพูนความร่วมมือในสาขาการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สาธารณสุข ความเชื่อมโยงและโครงสร้างพื้นฐาน การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล การค้า และการลงทุน นอกจากนี้
ที่ประชุมได้ตกลงจัดการประกวดโลโกและคำขวัญ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมฉลองความสัมพันธ์อาเซียน-ญี่ปุ่น ครบ 50 ปี ในปี 2566 โดยจะเปิดให้ผู้ที่สนใจส่งผลงานในช่วงเดือนเมษายน-มิถุนายน 2565 (รายละเอียดดูได้ที่ https://www.asean.or.jp/en/ajc/50th-logo-catchphrase/) ทั้งนี้ ไทยเป็นประเทศผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน-ญี่ปุ่น (วาระ 3 ปี) ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2564

ขอบคุณภาพจากสำนักเลขาธิการอาเซียน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ