เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน เข้าร่วมการประชุม ASEAN-India Joint Cooperation Committee ครั้งที่ 22

เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน เข้าร่วมการประชุม ASEAN-India Joint Cooperation Committee ครั้งที่ 22

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 มี.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 มี.ค. 2565

| 71 view

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 น.ส. อุรวดี ศรีภิรมย์ เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ได้เข้าร่วมการประชุม ASEAN-India Joint Cooperation Committee ครั้งที่ 22 ณ สำนักเลขาธิการอาเซียน โดยในฐานะที่ไทยเป็น
ผู้ประสานงานของอาเซียนด้านการพัฒนาที่ยังยืน เอกอัครราชทูตฯ ได้บรรยายสรุปพัฒนาการของความร่วมมือด้าน
การพัฒนาที่ยั่งยืนในอาเซียน การดำเนินงานของศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งไทยเป็นผู้ริเริ่ม ในฐานะประธานอาเซียนเมื่อปี 2562 โดยเฉพาะการจัด BCG Knowledge Sharing Series และเชิญให้อินเดียร่วมดำเนินโครงการเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนในอาเซียน ไทยเป็นประธานเอเปค 2022 และจะผลักดันความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่เปิดกว้าง เชื่อมโยง และสมดุล

ในการประชุมครั้งนี้ เอกอัครราชทูตฯ กล่าวแสดงความยินดีที่ความสัมพันธ์อาเซียน-อินเดียครบ 30 ปี ในปีนี้  อินเดียเป็นมิตรที่ดีของไทยมายาวนาน อีกทั้งไทยก็เคยเป็นประเทศผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน-อินเดียในช่วงปี 2562-2564   จึงประสงค์จะสานต่อการกระชับความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับอินเดียให้แน่นแฟ้นขึ้น ไทยพร้อมผลักดันความร่วมมือด้านการฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ยั่งยืนจากโรคระบาด การเร่งรัดโครงการทางหลวงสามฝ่ายอินเดีย-เมียนมา-ไทย รวมถึงส่วนขยายไปยัง สปป.ลาว กัมพูชา และเวียดนาม และเสนอ Bio-Circular-Green (BCG) Economy Model ให้เป็นแนวทางใน
การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล 

นอกจากนี้ อาเซียนกับอินเดียได้หารือเกี่ยวกับแผนการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองโอกาสครบ 30 ปีของความสัมพันธ์ โดยมีกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งกิจกรรมทางวัฒนธรรม สื่อสังคม อาทิ เทศกาลดนตรีอาเซียน-อินเดีย โครงการ ASEAN-India Artist Camp การประกวดตราสัญลักษณ์และคำโปรย รวมทั้งการกำหนดให้ปี 2565 เป็นปีแห่งมิตรภาพอาเซียน-อินเดีย   

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ