เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน เข้าร่วมการประชุม ASEAN-Italy Development Partnership Committee (ASEAN-Italy DPC) ครั้งที่ 2

เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน เข้าร่วมการประชุม ASEAN-Italy Development Partnership Committee (ASEAN-Italy DPC) ครั้งที่ 2

วันที่นำเข้าข้อมูล 21 มิ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 21 มิ.ย. 2565

| 33 view

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 นางสาวอุรวดี ศรีภิรมย์ เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ได้เข้าร่วมการประชุม ASEAN-Italy Development Partnership Committee (ASEAN-Italy DPC) ครั้งที่ 2 ณ สำนักเลขาธิการอาเซียน โดย H.E. Manlio Di Stefano ตำแหน่ง Vice Minister of Foreign Affairs and International Cooperation ของอิตาลี เข้าร่วมประชุมด้วย

ที่ประชุมได้รับรอง Practical Cooperation Areas (PCA) (ค.ศ. 2022-2026) ซึ่งเป็นแผนงานกำกับการดำเนินความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับอิตาลีฉบับแรกภายหลังจากที่อิตาลีได้รับสถานะเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาของอาเซียน เมื่อปี 2563 แผนงานดังกล่าวจัดทำขึ้นโดยคำนึงถึงการฟื้นตัวหลังการระบาดของ COVID-19 และการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการต่างประเทศของไทยในเวทีระหว่างประเทศ โดยเฉพาะการเป็นผู้ประสานงานของอาเซียนในเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน

เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรฯ ได้บรรยายสรุปพัฒนาการของความร่วมมือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนในอาเซียนที่ไทยมีบทบาทนำ ได้แก่ การจัด High-Level Brainstorming Dialogue on Enhancing Complementarities between the ASEAN Community Vision 2025 and the UN 2030 Agenda for Sustainable Development (HLBD) ที่ไทยกับ UNESCAP ร่วมเป็นเจ้าภาพติดต่อกันมาเป็นปีที่ 5 การผลักดันโมเดลเศรษฐกิจบีซีจี และการดำเนินงานของศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งอิตาลีได้ร่วมมือกับศูนย์ดังกล่าวจัด Forum on Sustainable Consumption and Production เมื่อเดือนมีนาคม 2565

ทั้งสองฝ่ายต่างแสดงความสนใจที่จะร่วมกันเพิ่มพูนความร่วมมือในสาขาพลังงานสะอาด โดยเฉพาะการค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับพลังงานไฮโดรเจน การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เทคโนโลยีอวกาศ และการสนับสนุน MSMEs

ขอบคุณภาพจากสำนักเลขาธิการอาเซียน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ